Fair Investments Logo.png

Regler och styrning

Våra tillstånd

Fair Investments Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet som värdepappersbolag.


Våra tillstånd innefattar följande:

2012-06-11 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
2012-06-11 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
2012-06-11 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
2012-06-11 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2012-06-11 Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
2012-06-11 Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet

Beskrivning av anknutna ombud

Fair Investments har utsett anknutna ombud för distribution och rådgivning. Ombuden driver verksamhet med stöd av Fair Investments tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsförmedling, i dessa fall svarar dock ombudet för denna verksamhet.

För att få bli ett anknutet ombud gör Fair Investments en enskild prövning av om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda mm. Därutöver utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

En kund som önskar framföra synpunkter eller klagomål på de tjänster som ett anknutet ombud har utfört bör vända sig till Fair Investments klagomålsansvarige.

SwedSec

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Fair Investments är anslutna till SwedSec och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. På sikt avser vi att låta all personal omfattas av detta licensieringskrav.

Risk

Bolagets oberoende funktion för riskhantering ansvarar för att säkerställa identifiering, mätning, kontroll och rapportering av de risker som finns i verksamheten.

Den största delen av Bolagets arbete med riskhantering sker ute i verksamheten och i den s.k. “första linjen”. Funktionen för riskhantering arbetar stödjande i form av löpande stöd och rådgivning till verksamheten i riskrelaterade frågor, och kontrollerande i form av stickprovskontroller och granskningar av utvalda delar av verksamheten.

Funktionen för riskhantering är outsourcad till en extern leverantör och rapporterar direkt till VD och styrelse.

Compliance

 

Compliance-avdelningens uppgift är att kontrollera att bolaget följer den gällande lagstiftningen samt interna regler givna av styrelsen eller VD.
De regelområden som är Centrala är regler för värdepappersmarknaden, ersättningar, penningtvätt, marknadsföring, god värdepappersmarknadssed samt finansiell rådgivning.

Compliance-avdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Synpunkter/klagomål mot Fair Investments

Vi strävar ständigt efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Om du mot förmodan ändå inte skulle vara nöjd, finner du nedan en instruktion för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation

Är du missnöjd med något, vill vi gärna veta varför. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om fakta som missats eller om olika typer av felaktiga tolkningar. Tar du kontakt med oss kan vi kanske lösa problemen tillsammans. För att snabbt hitta lösningar är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt om det känns som om något inte stämmer.

Klagomål

Om vi inte lyckas lösa problemet tillsammans kan du kontakta:
Klagomålsansvarig
Fair Investments Sweden AB
Humlegårdsgatan 20
114 46 Stockholm

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar din dokumentation i form av kopia på t.ex, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller annan relevant dokumentation.

Vägledning utanför Fair Investments

Konsumenternas Bankbyrå

 

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

 

Kommunala konsumentvägledare

 

För råd i enskilda tvister och ärenden kan den kommunala konsumentvägledaren i din kommun hjälpa dig. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På Konsumentverkets hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

 

Allmänna reklamationsnämnden

 

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomålsärende kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden måste ske inom sex månader från det att Fair Investments första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Fair Investments bör lösas.

 

Prövning i domstol

 

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Fair Investments. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Bilagor

Vem är du?

Vi vill veta mer om dig och dina drömmar

Hör av dig i kontaktformuläret nedan så svarar vi inom kort

*När du fyller i formuläret samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi

ska komma i kontakt med dig. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och används endast i syftet att kontakta dig för ditt ärende. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter genom att maila info@fairinvestments.se. 

Läs mer om vår integritetspolicy här

© Fair Investments Sweden AB. All rights reserved. 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER